Jumat, 24 Juni 2016

VMWare vSphere 6 Installation on Blade Server Huawei E9000VMWare vSphere 6 Installation on Blade Server Huawei E9000
Tutorial by Nathan Gusti Ryan ( vExpert 2013-2014-2015-2016 )Access Huawei Management Module : 192.168.2.2 / 192.168.2.1 / 192.168.2.3